formularz
napisz
dane rejestracyjne
ATS sp. z o.o.
ul. Bielska 28
02-394 Warszawa

NIP: 526-25-90-778
REGON: 017429589

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000062076

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. XIII Oddział w Warszawie
Nr: 47124020341111001000163320

Kapitał zakładowy 50 000 zł.